(021)   88376318-9

دکتر ارتودنسی

ترتیب مراحل روکش ، ایمپلنت و ارتودنسی دندان ها چیست ؟

ترتیب مراحل روکش ، ایمپلنت و ارتودنسی دندان ها چیست ؟

هرگونه درمان پروتز دندانپزشکی از جمله روکش و ایمپلنت باید بعد از ارتودنسی دندان ها انجام شود چون در مراحل درمان ارتودنسی موقعیت و روابط جفت شدن دندان ها تغییر میکند. در ضمن با ارتودنسی فضای مورد نیاز برای جایگزینی دندان ها بدقت تنظیم می شود و در نهایت درمان پروتز نتیجه بهتری خواهد داشت. در بعضی موارد فضای دندان از دست رفته با ارتودنسی بسته می شود که بستگی به طرح درمان متخصص ارتودنسی دارد.