(021)   88376318-9

سوابق علمی - پژوهشی

سوابق علمی پژوهشی دکتر مهریزی متخصص ارتودنسی


 سوابق پژوهشی:

*چاپ مقاله انگلیسی در مجله
 J Endod. 2015 Oct; 41(10):1725-9
 J Endod. 2015 Oct; Histologic Outcomes of Uninfected Human Immature Teeth Treated with Regenerative Endodontics: 2 Case Reports.
 
*چاپ مقاله انگلیسی در مجله
JODDD, Vol 4, No3, 2010
Severe rotational drift of an impacted mandibular third molar : A case report
 
*چاپ مقاله انگلیسی در مجله
JODDD, Vol 4, No4, 2010
Bilateral mandibular supernumerary canines : A case report

*چاپ مقاله در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دوره 25 شماره 4 سال 1386 با عنوان :
اثر لایت پلاسما آرک و هالوژن بر سختی سه نوع کامپوزیت

*ارائه مقاله در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
The Effect of Orthodontic Tooth Movement on Root Formation of Permanent Teeth

*سخنرانی در سمینار سراسری درمانهای تخصصی دندانپزشکی در بیماران ارتودنسی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین اسفند 1391 با عنوان :
لبخند : ملاحظات تشخیص وطرح درمان در دندانپزشکی ترمیمی – زیبایی

*سخنرانی در دهمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
Unilateral upper molar distalization: A simple mechanic anchored by inter-radicular mini-screw

*سخنرانی در ششمین همایش شعبه ایرانی انجمن بین المللی تحقیقات دندانپزشکی IADR در تهران با عنوان :
Which Initial Archwire is more comfortable for orthodontic patients

*سخنرانی در سومین کنگره انجمن رادیولوژی دهان ، فک و صورت ایران در تهران با عنوان :
Natural Head Position و اهمیت آن در آنالیزهای ارتودنسی

*ارائه مقاله در هفتمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
A review of impacted maxillary canine managements in orthodontics

*ارائه مقاله در هشتمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران و کسب رتبه سومین پوستر برگزیده با عنوان :
Prediction of Facial Growth by hand-wrist radiograph , lateral cephalometry and cone-beam CT

*ارائه مقاله در نهمین کنگره انجمن ارتودنتیست های ایران در تهران با عنوان :
Retention Procedures in Orthodontics

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن پروستودنتیستهای ایران در تهران با عنوان :
لبخند : ملاحظات تشخیص و طرح درمان در دندانپزشکی ترمیمی – زیبایی

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن پروستودنتیستهای ایران در تهران با عنوان :
بررسی شیوع و مقایسه درمان دندانهای unopposed supraerupted

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران در تهران با عنوان :
تکنیکهای نوین تشخیص پوسیدگی

*ارائه مقاله در دهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران در تهران با عنوان :
مقایسه فیشور سیلنت گلاس آینومر و کامپوزیت رزین

 

 شرکت در دوره ها و کارگاهها :

*کارگاه Bi-Dimensional Technique in Orthodonticsدر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1389

*کارگاه درمان ارتودنسی بدون درآوردن دندان Nonextraction treatment در دهمین کنگره انجمن ارتودنتیستهای ایران سال 1391

*کارگاه درمان بیماران ارتوسرجری در انجمن ارتودنتیستهای ایران سال 1392

*کارگاه توجیهی ارزشیابی درونی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1392

*سخنرانی در بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تحت عنوان مبانی تئوری درمانهای ارتودنسی اکلوژن نرمال سال 1392

*دوره آموزشی آشنایی با فرایند ثبت اختراع در دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال 1392

*دوره Informatics and Practice Management در انجمن ارتودنتیستهای ایران سال 1393

*دوره Temporary Anchorage Devices در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران

*دوره Advanced Light Wire Functional & Myofunctional Therapy & Gummy Smile در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران

*دوره Treatment Planning Interdisciplinary در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیست های ایران

 


 

Curriculum Vitae

 

Ehsan Abouei Mehrizi , DDS, MSc in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

Board Certified Orthodontist

Former University Assistant Professor, Qazvin University of Medical Sciences (2011- 2016)

Member of Iranian Association of Orthodontists (IAO)

Private practice since 2009

A. Personal Information

Full Name: Ehsan Abouei Mehrizi

Contact Details

Work address: 1st Flr, No4, 4th Tohid, Saadatabad & Darya Blvd Intersection , Tehran, Iran

Tel: +98-2188376318

Fax: +98-2188376319

Email:info@drmehrizi.ir

Website: www.drmehriz.ir

Education

2008 – 2011 Orthodontics and Dentofacial Orthopedics - Shahed University – Tehran - Iran

1999 – 2005 General Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences - Tehran - Iran

Qualifications and Professional Memberships

Qualifications

Board Certified in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Sep 2011

Doctor of Dental Surgery (DDS) Sep 2005

Professional Memberships

Member of Iranian Association of Orthodontists (IAO)

Appointment

2011- 2016 Assistant Professor of Orthodontics, Qazvin University of Medical Sciences

Clinical Experiences

2005- present Dentistry

2011- present Fixed and removable Orthodontics, Clear Alignertherapy

B.Research Contributions

Publications – Peer Reviewed

Academic Journal Papers:

-Histologic Outcomes of Uninfected Human Immature Teeth Treated with Regenerative Endodontics: 2 Case Reports. J Endod. 2015 Oct; 41(10):1725-9

 

- Severe rotational drift of an impacted mandibular third molar : A case report. JODDD, Vol 4, No3, 2010

- Bilateral mandibular supernumerary canines : A case report. JODDD, Vol 4, No4, 2010

 

- Effect of Plasma ARC and Halogen lights on composite microhardness. J Dent Sch. 2008; 25 (4) :341-347

 

 

Oral Presentation:

- The Effect of Orthodontic Tooth Movement on Root Formation of Permanent Teeth. 12th International Congress of Iranian Association Orthodontists

 

- Smile: Considerations of diagnosis and treatment planning in restorative cosmetic dentistry. National Seminar on Advanced Dentistry in Orthodontic Patients at Qazvin University of Medical Sciences 2012.

 

- Unilateral upper molar distalization: A simple mechanic anchored by inter-radicular mini-screw. 10th International Congress of Iranian Association of Orthodontists

 

- Which Initial Archwire is more comfortable for orthodontic patients. IADR Iranian Division 6th Annual Meeting 2011

-Natural Head Position and its Importance in Orthodontic Analysis. Third Congress of Iranian Oral and Maxillofacial Radiology Congress.

 

 

Poster Presentation:

- A review of impacted maxillary canine management in orthodontics. 7thCongress of Iranian Association Orthodontists

 

- Prediction of Facial Growth by hand-wrist radiograph , lateral cephalometry and cone-beam CT. 8th Congress of Iranian Association Orthodontists

 

- Retention Procedures in Orthodontics. 9th Congress of Iranian Association Orthodontists

- Smile: Diagnosis and treatment planning considerations in restorative dentistry. 10th Congress of the Iranian Association of Prosthodontists.

 

- Unopposed supraerupted teeth: incidence and treatment. The 10th Congress of the Iranian Association of Prosthodontists.

- New techniques for caries detection. The 10th Congress of the Iranian Association of Restorative Dentistry.

- Comparison of Glass Ionomer and Resin Composite Fissure Sealant. 10th Congress of the Iranian Association of Restorative Dentistry.

 

 

 

 

C.Teaching and Learning

Teaching (2011- 2016)

 

Undergraduate

• Theory Courses

• Clinical Corses

 

Post Graduate

• Theory Courses

• Clinical Corses

 

Certified Course Participated:

- Bi-Dimensional Technique in Orthodontics. Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2008

 

- Nonextraction treatment. 10th International Congress of Iranian Association of Orthodontists, 2010

- Treatment of Orthosurgery Patients, Iranian Association of Orthodontists 2013

 

- Internal evaluation in education, Qazvin University of Medical Sciences, 2013

 

-The theory basics of orthodontic treatment of normal occlusion. Qazvin University of Medical Sciences, 2013

- Understanding the patent process. Qazvin University of Medical Sciences, 2013

- Informatics and Practice Management .Iranian Association of Orthodontists 2014

- Temporary Anchorage Devices.12thInternational Congress of Iranian Association of Orthodontists

- Advanced Light Wire Functional & Myofunctional Therapy & Gummy Smile. 12th International Congress of Iranian Association of Orthodontists

- Treatment Planning Interdisciplinary. 12­­­­­­­th International Congress of Iranian Association of Orthodontists