(021)   88376318-9

ارتودنسی دیمون چیست ؟

سیستم ارتودنسی دیمون (Damon) نوعی براکت ارتودنسی ثابت است که به همراه خود مکتبی درمانی با فلسفه و نظریه های خاص دارد. در واقع ارتودنسی دیمون یک سیستم سلف لیگیتینگ (self-ligating ) است یعنی برای نگهداشتن سیم داخل براکت از کشهای رنگی الاستومریک ( اورینگ ) استفاده نمی شود. براکت یک دریچه دارد که باز می شود و بعد از قرارگرفتن سیم داخل براکت دریچه بسته می شود. سیم بصورت passive داخل براکت قرار می گیرد و اصطکاک میان سیم و براکت کمتر از براکت معمولی می شود. استفاده از سیمهای کاپر نی تی با نیروهای کم و طرح درمان بدون کشیدن دندان از اصول ارتودنسی دیمون می باشد.

مزایا و معایب ارتودنسی دیمون چیست ؟

مزایای ارتودنسی دیمون : کاهش اصطکاک می تواند منجربه کاهش درد بیمار شود و از لحاظ نظری افزایش سرعت حرکت دندان و کاهش زمان درمان را به همراه خواهد داشت. تطابق فیزیولوژیک بهتر ، افزایش تدریجی ابعاد قوسهای دندانی با ارتودنسی دیمون ، عدم نیاز به کشیدن دندان را در پی خواهد داشت.

مزایای ذکر شده ادعاهایی عمدتاً تجاری هستند و از لحاظ علمی به اثبات نرسیده اند. در مطالعات علمی تفاوت محسوسی میان نتایج درمان با ارتودنسی دیمون و روشهای متداول مشاهده نشده است.

معایب ارتودنسی دیمون : هزینه بیشتری دارد. بستن فضا با آن دشوار است. مدتی بعد از شروع درمان دریچه براکت ها خراب می شود که مشکلاتی ایجاد مینماید. در بعضی مراحل ارتودنسی بخصوص پایان درمان اشکالاتی دارد. با تأکید بر نکشیدن دندان در ارتودنسی دیمون شیب و زاویه دندان ها افزایش می یابد و دندانها شیب دار و بیرون زده می شوند. با نکشیدن دندان ثبات نتایج درمان ارتودنسی دیمون بدون کشیدن دندان هم مورد تردید است.

چه مواردی برای درمان با ارتودنسی دیمون مناسب هستند ؟

مواردی که از لحاظ علمی تأیید شده که از ارتودنسی دیمون سود میبرند مواردی هستند که در مرز کشیدن و نکشیدن دندان قرار دارند. درمان این مشکلات دندانی بدون کشیدن با ارتودنسی دیمون نسبت به روش متداول نتایج بهتری خواهد داشت.