(021)   88376318-9

» » ده درصد تخفیف روز پدر
دکتر ارتودنسی

ده درصد تخفیف روز پدر

ده درصد تخفیف روز پدر

به مناسبت فرا رسیدن روز ولادت بزرگ مرد تاریخ و روز پدر و تبریک این روز به ویژه به همه مردان و پدران عزیز ؛ ده درصد تخفیف هزینه ارتودنسی در نظرگرفته شده است. این تخفیف هزینه ارتودنسی برای افرادی اعمال می شود که در تاریخ 21 تا 24 فروردین 96 درمان ارتودنسی خود را شروع کنند.
شروع درمان ارتودنسی نیازمند پرداخت هزینه و تشکیل پرونده می باشد.