(021)   88376318-9

» » تغییر در برنامه مطب
دکتر ارتودنسی

تغییر در برنامه مطب

تغییر در برنامه مطب

 
دکتر محمد علی ابوئی مهریزی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه صبح در مطب حضور دارند. برنامه روزهای دیگر مانند سابق میباشد. جدیدترین برنامه کاری ایشان عبارت است از :
شنبه       بعد از ظهر
یکشنبه     بعد از ظهر
دوشنبه     صبح
سه شنبه  بعد از ظهر
چهارشنبه   صبح
پنجشنبه    صبح
 
برنامه کاری دکتر احسان ابوئی مهریزی  متخصص ارتودنسی در مطب مانند سابق است که روزهای سه شنبه به آن اضافه شده است :
شنبه      ------------
یکشنبه    ------------
دوشنبه    بعد از ظهر
سه شنبه بعد از ظهر (یک هفته درمیان)
چهارشنبه بعد از ظهر
پنجشنبه   صبح